Rok 2018

"Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Ogłoszenie nr 510002414-N-2019 z dnia 07-01-2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 10.12.2018 r.

Poprawione załączniki do SIWZ - wersja edytowalana

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA: Ogłoszenie nr 500290634-N-2018 z dnia 05-12-2018 r. "Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie"

ZMIANA SIWZ 05.12.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Ogłoszenie nr 654270-N-2018 z dnia 2018-11-28 r."Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie"

Specyfikacja Isotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna

„Ubezpieczenie mienia Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Ogłoszenie nr 500232225-N-2018 z dnia 27-09-2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.09.2018 r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA SIWZ 11.09.2018 r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA SIWZ 07.09.2018 r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA SIWZ 06.09.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Ogłoszenie nr 611772-N-2018 z dnia 2018-09-03 r. „Ubezpieczenie mienia Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie”

Specyfikacja Isotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Oświadczenie dot. warunków
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załączniki do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia
Załączniki A1-A6
Załącznik A7 Arkusz Oceny Ryzyka
Załącznik A8 Informacje o Zamawiajacym
Załącznik A9 Protokół odbioru
Załącznik A10 Treść klauzul obligatoryjnych
Załącznik A11 Treść klauzul fakultatywnych
Załącznik A12 Treść klauzul serwisu posprzedażowego
Załącznik A13 Mapy sytuacyjne
Załącznik A14 Zestawienie szkodowości


Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług do zamówienia podstawowego pn.: „Kompleksowe ubezpieczenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie” – ZADANIE I Ubezpieczenie mienia”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Ogłoszenie nr 500211140-N-2018 z dnia 04-09-2018 r.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Ogłoszenie nr 500203596-N-2018 z dnia 27-08-2018 r.