KONTRAKT 14 Dostawa bloczków betonowych

Dostawa bloczków betonowych w ramach Projektu: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie, gmina Tuczępy” Kontrakt 14

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy Numer ogłoszenia: 39952 - 2015; data zamieszczenia: 23.02.2015
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawy Numer ogłoszenia: 33649 - 2015; data zamieszczenia: 11.03.2015